Úvod

Vážení členové české a slovenské geografické komunity, přátelé geografie, rádi bychom vás pozvali na již 23. ročník středoevropské geografické konference. Setkání českých a slovenských geografů tradičně probíhající pod regionálním zacílením na středoevropský prostor. Pravidelná setkání v Brně a v Nitře jsou v současnosti již ojedinělou možností seznámit se navzájem se širokým přehledem aktivit geografů po obou stranách mladé politické hranice. Jednání se budou odehrávat v těchto základních sekcích: Krajina jako laboratoř, Užitečná geografie, Digitální geografická data a Geografické vzdělávání. Stále aktivnějšímu geografickému dorostu ke vzájemnému poznání a výměně poznatků poslouží sekce Mladí geografové. Uvítáme rovněž posterovou sekci s prezentacemi aktuálních výstupů z činnosti. Podíváme se také po novinkách ve vybavenosti města Brna a neformálně prodiskutujeme další zajímavá témata.

V letošním roce dožívá významného jubilea prof. RNDr. Jaromír Demek, DrSc. (85 let), proto celá konference bude organizována na jeho počet jako poděkování za dosavadní přínos nejen české geografii. Pan prof. přijal pozvání k osobní účasti na konferenci.   

 

Dear members of the Czech and Slovak geographic community, friends geography, we would like to invite you to the 23rd edition of the Central European geographic conference. Regular meetings of geographers in Brno and Nitra already represent an unique opportunity to know each other and provide participants with a broad overview of the activities on both sides of the “young” political border. Negotiations will take place in the following basic sections: Landscape as a laboratory Effective geography, digital geographic data and geographic education. Still actively geographic puppy mutual understanding and exchange of knowledge will serve youth section geographers. We also welcome poster session presentations with current output of the activity. We will also look for news facilities in the city of Brno and informally discuss other topics of interest.

 
This year lives up important anniversary prof. RNDr. Jaromir Demek, MD. (85 years), so the entire conference will be organized on the number gratitude for the positive contributions not only Czech geography. Prof. He accepted an invitation to attend in person at the conference.

 

Těšíme se na viděnou v Brně.

We look forward to see you in Brno.

Katedra geografie

Department of Geography

Pedagogická fakulta

Faculty of Education

Masarykova univerzita

Masaryk University
 
 
Důležité informace!
Important informations!

 

Registrace probíhá elektronicky prostřednictvím obchodního centra MU od 11. března 2015 do 14. září 2015.

Registration is going on-line through the Shopping Center from 11st March 2015 to 14th September 2015.

 

Odkaz na registrační formulář: http://geokonference.ped.muni.cz/registrace (funkční od 11. března 2015).

Link to the registration form: http://geokonference.ped.muni.cz/registrace (operational from 11st March 2015).

 

V případě nefunkčnosti on-line registračního formuláře, prosím použijte registrační formulář, který je dostupný zde. Vyplněný formulář odešlete na lnenicka@ped.muni.cz nejpozději do 14. září 2015!  

In case of a malfunction on-line registration form, please use the registration (application), which is available here. Send the completed form to lnenicka@ped.muni.cz no later than 14th September 2015!

 

Příspěvky zasílejte na lnenicka@ped.muni.cz nejpozději do 14. září 2015

Papers should be sent to lnenicka@ped.muni.cz no later than 14th September 2015!

------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. cirkulář ke stažení zde
1st circular for download here.